телеграм1

Владимир Тартак / 24 февраля 2015, 10:48

Як приборкати валютний безлад?


 

Пояснювальна записка до проекту закону «Про надзвичайний валютний стан»

Перманентні масштабні валютні кризи руйнують економіку та унеможливлюють сталий розвиток країни. Цей закон визначає зміст, засоби і порядок введення валютного управління. Навіть без застосування – цей документ матиме стабілізуючий вплив на фінансову систему країни, яка потерпає від катастрофічних курсових перепадів.


      Обгрунтування необхідності прийняття цього закону

Стрімка девальвація гривні призводить до низки негативних факторів, котрі у сполучені з наявними воєнно-політичними умовами є загрозою національній безпеці України.

1.1.Соціальний аспект

Внаслідок збільшення вартості вільноконвертованих валют по відношенню до гривні, в Україні зростають ціни не тільки на енергоносії, комунальні послуги та імпортні товари широкого вжитку, але й на товари першої необхідності вітчизняного виробництва, в собівартості яких завжди є імпортна складова. Цей фактор, а також здорожчання довгострокових валютних іпотечних та споживчих кредитів, на фоні зменшення заробітних плат, можуть призвести до неконтрольованих публічних протестів.

1.2.Економічний аспект

-   ажіотажний попит на валюту призводить до відтоку гривневих депозитів населення, що розбалансовує кредитно-депозитний ринок та провокує кризу ліквідності банківської системи;

-   невиразна монетарна політика НБУ в період валютної кризи призводить до появи чорного ринку, обмінний курс якого суттєво відрізняється від офіційного, внаслідок чого експортери протягом тривалого часу всіляко затримують повернення валютних коштів, погіршуючи платіжний баланс країни;

-   девальвація майже повністю зупинила прямі іноземні інвестиції в Україну;

-   інфляція 25% та здорожчання імпортної комплектації в 2,  5 рази зробили вітчизняну продукцію машинобудування неконкурентоздатною, як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках про що свідчить зменшення експорту за 2014 рік;

-   високі ставки рефінансування та висока вартість валюти унеможливили кредитування вітчизняних підприємств для купівлі імпортного обладнання та технологій з метою налагодження випуску конкурентоспроможної на світовому ринку продукції;

-   внаслідок старої структури промисловості, у якій домінує сировина та продукція малоступеневої переробки, девальвація національної грошової одиниці не призводить до зростання експорту товарів широкого вжитку та продукції з високою доданою вартістю, з причини повної відсутності або недостатнього асортименту цих товарів у світових торгівельних мережах.

1.3.Правовий аспект

-   конституційна норма про те,  що основною функцією Національного банку України – є забезпечення стабільності грошової одиниці, означає державну гарантію незмінності валютного курсу. Зменшення купівельної спроможності гривні є порушенням цієї гарантії і держава повинна компенсувати втрати своїм громадянам, продуктивність та якість праці яких не стали гіршими;

-   девальвація, як наслідок бездіяльності державних органів, порушує прямі конституційні норми про право на достатній життєвий рівень для громадянина і його сімї;

-   недостатня ліквідність та загроза банкрутства, які є наслідком динамічної валютної кризи, спонукають банкірів до корупційних дій з метою отримання дешевого рефінансування від кредитора останньої інстанції;

-   керівництво Національного банку свідомо розкручує девальвацію через механізми регулятивного характеру, довгострокове рефінансування, зрежесовані валютні торги та інші курсові маніпуляції з метою швидкого особистого збагачення.


      Цілі та завдання проекту

Наявність закону «Про надзвичайний валютний стан» спонукатиме Національний банк України проводити виважену монетарну політику. В разі введення в дію цього закону, вже новий керівний склад цієї установи отримає додаткові ефективні та прогресивні інструменти для зупинення девальвації і збалансування фінансової системи України. Економічно обґрунтована фіксація курсу гривні дозволить відновити довіру до банківської системи, підвищити її ліквідність. Прив’язка гривні до євро, або односторонній добровільний вступ до єврозони – досить швидко створить умови для інтенсивного залучення іноземного капіталу на фінансовий ринок України, перш за все в банківську сферу. Надзвичайно дорогі кредитні ресурси сьогодні, стануть доступними завтра, як для фізичних так і для юридичних осіб. Реструктуризація, модернізація, а відтак і конкурентоздатність нашої промисловості набудуть реальних обрисів. Горизонт планування господарської діяльності суб’єктів економіки суттєво збільшиться.  Інвестиційний бум стане довгоочікуваною реальністю. Стабільна грошова одиниця, ліберальна податкова система та виважена бюджетна політика становитимуть основу сталого економічного розвитку держави. Урівноваження фінансової системи підвищить довіру населення до чинної влади, що добавить їй рішучості у проведенні глибоких реформ в державі.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту закону

Основними причинами валютної кризи є надмірне емісійне фінансування дефіциту бюджету, а також постійне збільшення державного боргу, який за певних соціально-політичних умов стає обставиною, котра спонукає зарубіжних інвесторів достроково виводити свої інвестиції в безпечнішу зону. Посіяна такими діями паніка поширюється і на внутрішніх інвесторів, які масово вилучають із банківської системи гривневі депозити, конвертуючи їх у долар, або євро. До цих фундаментальних причин девальвації слід додати перманентні злочинні дії керівництва Національного банку, яке на власну користь застосовує інструменти монетарної політики, перш за все рефінансування та валютні інтервенції. Якщо знецінення гривні за два-три місяці досягає 20÷30% то,  це однозначно негативно впливатиме на реальну економіку. Для попередження погіршення загальноекономічної ситуації цим законом передбачаються, в залежності від сили прояву валютної кризи, адекватні дії економічного та адміністративного характеру.

Є два основних засоби боротьби з валютними кризами: для країн з достатньо диверсифікованою економікою застосовується режим плаваючого (вільного) курсу з елементами регуляції, або без них, а для країн з низькою диверсифікацією економікизастосовується режим фіксованого валютного курсу також з елементами регуляції, або без них. Україна відноситься до другої групи країн, тому вільно-плаваючий валютний курс призведе до цементації існуючої сировинної структури виробництва і до перманентної соціальної напруги в суспільстві, зважаючи на прогресуючу доларизацію домогосподарств та сфер торгівлі і послуг. З огляду на це,  даним законопроектом пропонується в основу антикризових заходів покласти фіксовано-регульований та жорстко фіксований валютний курс.

Цим законом встановлено чіткі критерії валютної кризи, які ділять її на три рівні. Кожному рівню відповідають певні заходи, які проводяться Національним Банком України, Верховною Радою, Кабінетом Міністрів та Президентом. Для ефективної реалізації антикризової програми повністю оновленому складу Ради Національного банку та його правлінню надаються додаткові повноваження. Головною метою цього закону є своєчасне втручання в девальваційні процеси з метою попереджання поглиблення валютної кризи. Для першого рівня валютної кризи застосовується режим регульованого валютного курсу, який передбачає запровадження валютного коридору. Для цього використовуються заходи передбачені чинним законодавством. В разі стрімкого розвитку валютної кризи, яка кваліфікується як криза другого рівня, вводиться валютне управління. Даний валютний режим передбачає жорстку прив’язку гривні до євро, яка забезпечується повним валютним покриттям існуючої грошової бази, котра складається із всієї наявної поза банками та в банках готівкової та безготівкової гривні. Для обміну використовується базовий валютний курс, як середньозважений існуючих готівкового та безготівкового курсів.

В разі настання валютної кризи третього рівня, цим законопроектом передбачається односторонній перехід України на грошову одиницю європейської валютної зони – євро.

4. Стан нормативно-правової бази у вказаній сфері правового регулювання

Незважаючи на те,  що згідно Конституції України стабільність грошової одиниці гривні є основним завданням Національного банку України, а Рада Національного банку України розробляє основні засади грошово-кредитної політики та здійснює контроль за її виконанням, в законі «Про Національний банк України» ці положення повною мірою не розкриті та не деталізовані про що свідчить галопуюча девальвація за останні роки. Пропонований законопроект надає Раді Національного банку та Правлінню Національного банку додаткові повноваження та інструменти для протидії перманентним валютним кризам.

5. Фінансово-економічне обґрунтування закону

Даний закон не потребує додаткових витрат, окрім тих що закладені в бюджеті Національного банку України. В разі оптимізації структури і функцій Національного банку України значна частина цих коштів вивільниться.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків цього законопроекту

Стабільна грошова одиниця є необхідною умовою для повернення довіри інвесторів до банківської системи, яка в свою чергу є основою фінансової системи. Регульований валютний курс, або прив’язка гривні до євро сприяє прискореному економічному зростанню в результаті дії наступних факторів:

-   збільшення міждержавних і приватних інвестицій в Україну внаслідок зменшення курсового ризику;

-   швидкий розвиток ринку цінних паперів;

-   суттєве зменшення вартості внутрішніх кредитів;

-   спрощення доступу до міжнародного ринку капіталів;

-   прискорення реструктуризації української економіки;

-   створення конкурентних нових виробництв;

-   збільшення доходів працюючого населення;

-   підвищення соціального захисту непрацюючого населення;

-   стабілізація роздрібних та оптових цін.

В разі оголошення надзвичайного валютного стану третього рівня, основним заходом для подолання валютної кризи такої глибини є добровільний перехід України на грошову одиницю євро. Це стане реальністю після відповідних конституційних та законодавчих змін і означатиме відмову від грошового суверенітету в основі якого лежить можливість емісії національних грошей. При цьому варто не забувати, що систематичні зловживання цим інструментом монетизації бюджетного дефіциту призвело до важкої валютної кризи та провокує шалену інфляцію. В контексті неминучої євроінтеграції такий крок є цілком логічним. Дочасну відмову від національної грошової одиниці виправдовує перспектива швидкої фінансової стабілізації, яка є передумовою відновлення економічного зростання навіть в умовах необхідності фінансування війни на Донбасі.

Також треба пам’ятати, що в епоху глобалізації національні гроші є стримуючим фактором для інтеграції держав в міжнародний економічний простір, і саме тому набирають популярності валютні союзи, до яких офіційно або неофіційно приєднуються різні країни. Стабільна фінансова система – це запорука перемоги у війні з Росією. Коли внаслідок безконтрольної емісії ростуть ціни і падає гривня, то це не що інше як ворожа спецоперація по підриву стабільності тилу і єдності нації.

 


Пост размещён сторонним пользователем нашего сайта. Мнение редакции может не совпадать с мнением пользователяВалеера
И убрать менял с 7 км, «книжки» и т.д. (+ тоже самое в других городах).
   Відповісти    
Zangarmarsh
Хотите бумажкой регулировать рыночные процессы?
Ну-ну..)
   Відповісти    
<img src=/i/fb.gif class=fbico> Petr Petrovich  Kaschenko
Регулировать бумажкой сможет разве что-то реальная хунта во главе с каким-нибудь Пиночетом или Ататюркам, но не та цирковая псевдохунта, окопавшаяся в Киеве.
   Відповісти    
Jet
Jet   страна по ip - ua 25 февраля 2015, 09:26     0      
Первопричина кризиса — экономическая тупость некоторых товарищей с комплексом гениальности, типа: «рулить здесь умею только я! », и их неуемный хватательный рефлекс. Все остальное — следствия. Даже объективные экономические процессы не достигли бы такой глубины, если бы не масштабы воровства, которое уже и воровством назвать-то нельзя. Это что-то совсем другое, для которого еще и термин соответствующий не придумали. Ни одна страна такого бы не выдержала.
   Відповісти    
   Правила

Записи в блогах:
Думська в Viber


телега8