artville1

mr.president


ip-: UA
mr.president:

: , :  ?    20 .
    ,  !  
2015-09-29 14:24:13


: Ãƒà ’Ã†â€™Ãƒâ€ Ã¢â‚¬â„¢Ãƒà  â€™Ãƒâ€šÃ‚¢ÃƒÂ¢Ã¢â‚¬Å¡Ã‚¬Ã… ƒâ€šÃ‚¾Ãƒà ’Įâ€â⠞¢Ãƒà ’Ã¢â‚¬Å¡Ãƒâ€šÃ‚Â®Ãƒà †Ã†â€™Ãƒâ€ Ã¢â‚¬â„¢Ãƒà ’Ã¢à ¢â€šÂ¬Ã…Â¡ÃƒÆ’Ã¢â‚¬Å¡Ãƒâ€šÃ‚Â¦ÃƒÆ’Ã â€™Ãƒâ€ Ã¢â‚¬â„¢ÃƒÆ Ã¢â‚¬Â ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã¢â€žÂ¢ÃƒÆ’Ã â€™ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã…Â¡ÃƒÆ’Ã¢â ¬Å¡Ãƒâ€šÃ‚Â¤ÃƒÆ’Ã â€™Ãƒâ€ Ã¢â‚¬â„¢ÃƒÆ’Ã¢â‚¬Â ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬ â„¢Ãƒà ’Ã¢â‚¬Å¡Ãƒâ€šÃ‚Â Ãƒà  â€™Ãƒâ€ â€™Ãƒâ€ Ã¢â‚¬â„¢Ãƒà ’à ƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã…¡Ãƒâ€šÃ‚Â«Ãƒà ’Ã†â€™ Ãƒâ€ Ã¢â‚¬â„¢Ãƒà ’Ã¢â‚¬Å¡Ãƒ â€šÃ‚Â¨Ãƒà ’Ã†â€™Ãƒâ€ Ã¢â⠚¬â„¢Ãƒà ’‚±Ã ƒà ’ƒÆ’Ãà ⠀™ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã…¡Ãƒâ€šÃ‚¼ Ãƒà ’Ã†â€™Ãƒâ€ Ã¢â‚¬â„¢Ãƒà  â€™ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã…¡Ãƒâ€šÃ‚Â®Ãƒà ’Ã†â⠂¬â„¢ÃƒÆ’â€ Ã¢â‚¬â„¢Ãƒà ’Ã¢â‚¬Å ¡ÃƒÆ’â€šÃ‚Â«Ãƒà ’Ã†â€™Ãƒâ€ à¢â‚¬â„¢Ãƒà ’‚ ‚¥Ãƒà ’ƒÆ’à ƒà ’Ã¢â‚¬Å¡Ãƒâ€šÃ‚Â­Ãƒà ’Ã† Ã¢â‚¬â„¢ÃƒÆ’â€ Ã¢â‚¬â„¢Ãƒà ’Ã¢â‚ ¬Ã…¡Ãƒâ€šÃ‚¨ Ãƒà ’Ã†â€™Ãƒâ€ Ã¢â‚¬â„¢Ãƒà  â€™ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã…¡Ãƒâ€šÃ‚Â¬Ãƒà ’Ã†â⠂¬â„¢ÃƒÆ’â€ Ã¢â‚¬â„¢Ãƒà ’Ã¢â‚¬Å ¡ÃƒÆ’â€šÃ‚Â Ãƒà ’Ã†â€™Ãƒâ€ à¢â‚¬â„¢Ãƒà ’‚ ‚©Ãƒà ’ƒÆ’à ƒà ’Ã¢â‚¬Å¡Ãƒâ€šÃ‚Â¤Ãƒà ’Ã† Ã¢â‚¬â„¢ÃƒÆ’â€ Ã¢â‚¬â„¢Ãƒà ’Ã¢â‚ ¬Ã…¡Ãƒâ€šÃ‚Â Ãƒà ’Ã†â€™Ãƒâ₠ Ã¢â‚¬â„¢Ãƒà ’‚Âà ‚Â­Ãƒà ’Ã†â€™Ãƒâ€ Ã¢â‚¬â„ ¢Ãƒà ’Ã¢â‚¬Å¡Ãƒâ€šÃ‚Â³Ãƒà ’ ƒâ€ â€™Ãƒâ€ Ã¢â‚¬â„¢Ãƒà ’Ã¢â €šÂ¬Ã…¡Ãƒâ€šÃ‚Â²Ãƒà ’Ã†â€™Ãƒà ¢â‚¬Â Ã¢â‚¬â„¢Ãƒà ’Ã¢â‚¬Å¡Ãƒâ€ šÃ‚Â»Ãƒà ’Ã†â€℠ 
2014-03-14 22:02:45


: ?,     ,     «»   , )  
2014-02-21 23:45:36


50 : (, ):      ,     ,   ,     ,   —      ,    ,     !!!    ,  ,       ,   !!!  
2014-02-19 18:13:43


. ! :      ,       ,   — ,  - ,    ,  ,        ,      ,   !!!  
2013-04-19 20:19:18


. ! :  hy,  ,        ,       !!!  
2013-04-19 20:10:46


. ! :   ???  ,   ..   ???,   ,       ,    Brommel,   , -  ,    ,    ,   ,  !!!  
2013-04-19 13:03:05


. ! :  ,     ,    - ,    ,       , ,    !    ,     !!!  
2013-04-18 13:45:06


:    …   ,   ,   ( ),   ,  ,   ,  ,      - 102   , , !!!  
2012-10-14 09:57:13


: (): , ,      ,  , « »,      , , , ,   !!  
2012-10-06 13:33:54


: - : , ,   ,  - ,     , ,        -???  
2012-08-20 21:29:58


, mr.president:
mr.president =

cookies    Ok    ×