artville1
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004287845365ip-:
:

50 : (): Ëþäè îïîìíèòåñü âû õîòèòå ÷òîá ñ Óêð èíîé áûëî ê ê â 39 ñ Ïîëüøåé. ñ ð çäåëÿò è  óíè÷òîæ ò ïî îäåíî÷êå   å№å õóæå í ÷íåòñÿ 3 ìèðîâ ÿ. Îäåññèòû è þãî âîñòîê Óêð èíû âû ñ ìè äîëæíû óíè÷òîæèòü ýòó áåíäåðîâñêóþ ñâîëî÷ü êîòîð ÿ ñòðåëÿë  â ñïèíû â øèõ îòöîâ è äåäîâ.  
2014-03-02 11:07:47


50 : ():         39  .        3 .           .              .  
2014-03-02 10:46:45


, :
=

cookies    Ok    ×